4 września 2017

Wsparcie warsztatowe dla MaXserwis! – Promocja zakończona

Ruszyła właśnie pierwsza, a zarazem wyjątkowo atrakcyjna promocja kierowana tylko i wyłącznie do warsztatów zrzeszonych w sieci MaXserwis!

Promocja obejmuje zakup wybranego asortymentu w sieci sprzedaży Auto Partner SA, a nagrodami są bony o wysokiej wartości, które zwycięzcy będą mogli przeznaczyć na zakup wyposażenia warsztatowego w AP SA!!!

Dodatkowo każdy klient, który w ramach minimalnego obrotu zakupi produkty marek Quaro, MaXgear i NK za kwotę 5 000 zł netto otrzyma 2 kombinezony warsztatowe.

Zapraszamy Państwa do zapoznania się z informacją o promocji oraz regulaminem udziału, a także do walki o nagrody!
W przypadku pytań lub wątpliwości, pracownicy Działu MaXserwis są do Państwa dyspozycji!

Zobacz ulotkę


Regulamin:

1. Organizatorem Promocji jest Auto Partner SA z siedzibą w Bieruniu, ul. Ekonomiczna 20, NIP 634-001-10-17.

2. Uczestnikiem promocji może zostać każdy klient Auto Partner SA posiadający unikatowy numer klienta, zrzeszony w sieci warsztatów MaXserwis.

3. Promocja objęta niniejszym regulaminem nie jest „grą losową”, w tym w szczególności „loterią pieniężną”, „loterią promocyjną” ani też „loterią fantową”, których wynik zależy od przypadku (przeprowadzenia losowania) w rozumieniu art. 2 ustawy z dnia 19 listopada 2009 r. o grach hazardowych (Dz.U. 09.201.1540).

4. Obszarem przeprowadzania niniejszej Promocji jest obszar Rzeczypospolitej Polskiej.

5. Asortyment promocyjny – wszystkie dostępne produkty marek Bosch, Continental ContiTech, Castrol, Philips, MaXgear, Quaro oraz NK, z wyłączeniem asortymentu diagnostyki i wyposażenia warsztatów.

6. Nagrodami w promocji są bony na wyposażenie warsztatowe do wykorzystania w sieci sprzedaży Auto Partner SA, o wartości uzależnionej od zajętego miejsca.

7. Nagrody zostaną wręczone 10 najlepszym klientom zrzeszonym w sieci MaXserwis, którzy w okresie trwania promocji wykonają najwyższy skumulowany obrót netto na przynajmniej 5 z 7 markach wchodzących w skład asortymentu promocyjnego, z założeniem osiągnięcia minimalnego progu zakupowego, określonego z osobna dla każdego miejsca:
■ miejsca 1-3 (minimalny próg 40 000 zł netto) – bon o wartości 10 000 zł brutto,
■ miejsca 4-7 (minimalny próg 20 000 zł netto) – bon o wartości 5 000 zł brutto,
■ miejsca 8-10 (minimalny próg 10 000 zł netto) – bon o wartości 2 000 zł brutto,

Dodatkowo każdy klient, który w ramach minimalnego obrotu zakupi produkty marek Quaro, MaXgear i NK za kwotę 5 000 zł netto otrzyma 2 kombinezony warsztatowe.

8. Termin obowiązywania Promocji: 01.09.2017 do 31.12.2017 roku.

9. Warunkiem przyznania nagrody w Promocji jest brak przeterminowanych zobowiązań wobec Auto Partner SA. W przypadku Uczestnika posiadającego przeterminowaną płatność wobec Auto Partner SA, Uczestnik ten nie jest brany pod uwagę przy rozstrzyganiu wyników.

10. Wręczenie nagród odbędzie się w terminie do 30 dni od daty zakończenia promocji.

11. Przystępując do Promocji Uczestnik oświadcza, że wyraża zgodę na przetwarzanie danych osobowych w celach marketingowych przez firmę Auto Partner SA, 43-150 Bieruń, ul. Ekonomiczna 20 (zgodnie z ustawą z dnia 29.09.1997 r. o ochronie danych osobowych Dz.U. nr 133 poz. 883).

12. Reklamacje związane z udziałem w Promocji można zgłaszać w terminie 14 dni od daty zakończenia Promocji. Po tym terminie reklamacje nie będą rozpatrywane. O zachowaniu terminu składania reklamacji decyduje data otrzymania reklamacji przez Auto Partner SA.

13. Reklamacje rozpatrywane są w terminie 14 dni od daty jej otrzymania przez Organizatora. Decyzje podjęte przez Organizatora w ramach reklamacji są decyzjami ostatecznymi, bez możliwości złożenia odwołania.

14. W Promocji nie mogą brać udziału pracownicy Auto Partner SA oraz członkowie ich najbliższej rodziny.

15. W związku z ważnymi czynnikami Organizator ma prawo do zmiany zapisów niniejszego regulaminu w czasie trwania Promocji, przy czym Uczestnicy Promocji zostaną o tej zmianie poinformowani poprzez stronę www.maxserwis.com.pl.

16. Aktualny Regulamin dostępny jest w siedzibie Organizatora oraz na stronie www.maxserwis.com.pl.

Aktualności , , , , ,