Regulamin konkursu „MaXserwis – co za zima”

Regulamin konkursu „MaXserwis – co za zima”

POSTANOWIENIA OGÓLNE

1. Organizatorem Konkursu jest firma AUTO PARTNER Spółka Akcyjna z siedzibą w Bieruniu (43-150), przy ul. Ekonomicznej 20, prowadzącą działalność gospodarczą na podstawie wpisu do Rejestru Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy Katowice-Wschód VIII Wydział Gospodarczy pod numerem KRS: 0000291327, NIP: 6340011017, REGON: 276249079, kapitał zakładowy: 13.062.000,00 złotych, wpłacony w całości, zwana dalej „Organizatorem”.

2. Organizator oświadcza, że Konkurs nie jest w żaden sposób sponsorowany, popierany ani zarządzany przez właściciela serwisu społecznościowego Facebook.

3. Nad prawidłowością przeprowadzenia Konkursu czuwa Komisja Konkursowa („Komisja Konkursowa”) powołana przez Organizatora.

4. Przystąpienie do udziału w Konkursie przez Uczestnika jest równoznaczne z akceptacją przez niego postanowień Regulaminu Konkursu. Przystępując do Konkursu, Uczestnik zobowiązuje się do przestrzegania postanowień Regulaminu. Naruszenie przez Uczestnika tego zobowiązania stanowi podstawę do wykluczenia Uczestnika z Konkursu.

UCZESTNICY

1. W Konkursie mogą brać udział wszystkie osoby fizyczne, będące konsumentami w rozumieniu art. 221 Kodeksu Cywilnego

2. Warunkiem wzięcia udziału w Konkursie jest posiadanie aktywnego konta w serwisie społecznościowym Facebook, spełniającego warunki serwisu.

3. W Konkursie nie mogą brać udziału: pracownicy Organizatora.

ZASADY KONKURSU

1. Udział w Konkursie jest dobrowolny i bezpłatny.

2. Czas rozpoczęcia i zakończenia Konkursu jest określony w poście konkursowym.

3. Przystąpienie do konkursu odbywa się poprzez: udostępnienie treści odpowiedzi na zadanie konkursowe w komentarzu pod postem konkursowym z dnia 15.02.2021 r.

4. Celem Konkursu jest promocja sieci warsztatów MaXserwis.

5. Konkurs będzie przeprowadzony na platformie Facebook.

6. Organizator ma prawo wykluczyć Uczestnika z udziału w Konkursie w przypadku uzasadnionego podejrzenia posługiwania się nieprawdziwymi danymi, podszywania się pod konto innego użytkownika, próby wpływania na wyniki Konkursu lub naruszenia przez niego warunków Regulaminu lub zasad fair play. Wykluczenie uczestnika może nastąpić w każdym

etapie trwania konkursu i obejmuje również prawo do pozbawienia Uczestnika nagrody. Uczestnik ma prawo złożenia reklamacji zgodnie z Regulaminem.

7. Zabronione jest zamieszczanie przez Uczestników jakichkolwiek zgłoszeń, które naruszają dobre obyczaje, obowiązujące prawo lub naruszają jakiekolwiek prawa osób trzecich.

8. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za czasowe lub stałe trudności z korzystaniem z serwisu Facebook.

9. Uczestnik zgłaszający się do Konkursu akceptuje treść Regulaminu oraz potwierdza zapoznanie się z treścią informacji dotyczącej przetwarzania danych osobowych – patrz. „DANE OSOBOWE”. Uczestnictwo w Konkursie wymaga także wyrażenia zgody na przetwarzanie danych osobowych Uczestnika.

10. Wobec powyższego prosimy o wpisanie w treści wiadomości zawierającej odpowiedź na zadanie konkursowe poniższej klauzuli: „Oświadczam że zapoznałam/łem się z treścią Regulaminu Konkursu oraz akceptuję jego warunki”.

PRZEKAZANIE NAGRÓD

1. Rozstrzygnięcie Konkursu i ogłoszenie wyników nastąpi w terminie określonym w poście konkursowym.

2. Imiona i nazwiska laureatów Konkursu zostaną opublikowane na profilu MaXserwis w serwisie Facebook.

3. Nagrody przewidziane w Konkursie są zestawy gadżetów MaXserwis.

4. Zwycięzcy Konkursu zostaną poproszeni o podanie danych niezbędnych do wysłania nagrody drogą pocztową: – imię i nazwisko – adres zamieszkania (ulica, numer lokalu, miasto z kodem pocztowym) – telefon kontaktowy.

5. Nie ma możliwości zamiany nagrody na jej ekwiwalent pieniężny.

6. Organizator Konkursu zobowiązuje się do wysłania nagrody do zwycięzcy w terminie nie przekraczającym 30 dni roboczych od chwili otrzymania od laureata danych niezbędnych do wysyłki.

7. Organizator ponosi wszelkie koszty związane z wysyłką nagród.

8. Wartość nagród w Konkursie nie przekracza kwoty zwolnionej od konieczności odprowadzania podatku od wygranej.

9. Laureat traci prawo do nagrody w przypadku gdy:

a. odmówi przyjęcia nagrody,

b. kontakt z Uczestnikiem nie będzie możliwy,

c. nagroda nie będzie mogła być zrealizowana z przyczyn niezależnych od Organizatora, a w szczególności w skutek podania nieprawidłowych danych lub braku aktualizacji danych Laureata,

d. Uczestnik nie spełnia warunków Regulaminu uprawniających go do wzięcia udziału w Konkursie lub otrzymania nagrody.

POSTĘPOWANIE REKLAMACYJNE

1. Wszelkie reklamacje dotyczące Konkursu uczestnicy powinni zgłaszać w formie pisemnej pod rygorem nieważności, na adres siedziby Organizatora, z dopiskiem: „MaXserwis – co za zima”

2. Reklamacje mogą być zgłaszane w terminie 14 dni od daty zakończenia konkursu.

3. Pisemna reklamacja powinna zawierać imię, nazwisko, dokładny adres i numer telefonu, jak również dokładny opis i uzasadnienie reklamacji oraz podpis Uczestnika.

4. Reklamacje rozpatrywane będą przez Organizatora.

5. Organizator rozpatrywać będzie reklamacje Uczestników na podstawie niniejszego Regulaminu.

6. Organizator rozpatrzy reklamację w terminie 14 dni od dnia jej doręczenia. O decyzji Organizatora Uczestnik zostanie poinformowany na piśmie. Decyzja Organizatora zawierająca uzasadnienie zostanie nadana do Uczestnika, na adres podany przez Uczestnika, w terminie 2 dni od daty rozpatrzenia reklamacji.

DANE OSOBOWE

1. Administratorem danych osobowych przekazywanych przez Uczestnika jest Organizator.

2. W sprawach związanych z ochroną danych osobowych można się kontaktować z Organizatorem pod adresem marketing@autopartner.com; dpo@autopartner.com.

3. Dane osobowe podawane w treści zgłoszenia przetwarzane będą w celu realizacji Konkursu, w tym również w celu realizacji zobowiązań Uczestników wynikających z udzielonych względem Organizatora oświadczeń (np. akceptacji Regulaminu).

4. Podanie nieprawdziwych lub niepełnych danych zwalnia Organizatora z obowiązku przekazania Nagrody.

5. Danymi niezbędnymi do celów realizacji Konkursu i postanowień Regulaminu są: imię i nazwisko Uczestnika, zgodne z danymi zawartymi na jego profilu Facebook. W przypadku osób wyłonionych jako zwycięzców Konkursu, konieczne będzie także podanie adresu korespondencyjnego w celu przekazania nagrody. Adres korespondencyjny należy podać dopiero na prośbę Organizatora – we wskazanej przez niego formie.

6. Podanie danych osobowych, o których mowa powyżej jest dobrowolne, jednak odmowa ich podania skutkować będzie brakiem możliwości wzięcia udziału w konkursie lub przekazania nagrody.

7. Uczestnikom przysługuje prawo do odwołania udzielonej zgody w dowolnym momencie. Odwołanie zgody nie wpływa na prawidłowość przetwarzania do którego doszło przed jej odwołaniem. Odwołanie zgody na przetwarzanie danych osobowych jest równoznaczne z wycofaniem uczestnictwa w Konkursie.

8. Uczestnikom przysługuje także prawo do:

• dostępu do swoich danych oraz otrzymania ich kopii,

• sprostowania (poprawiania) swoich danych osobowych,

• złożenia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych w przypadku gdy uznają Państwo, ze dane osobowe są przetwarzane w sposób niezgodny z przepisami o ochronie danych osobowych.

Na zasadach określonych w treści RODO lub innych przepisów dotyczących ochrony danych osobowych oraz określonych przez te przepisy przypadkach, Uczestnikom będzie także przysługiwać prawo do:

• sprzeciwu wobec przetwarzania danych osobowych,

• ograniczenia przetwarzania danych osobowych,

• usunięcia danych osobowych,

• przenoszenia danych osobowych.

W razie wątpliwości co do przysługujących Uczestnikom praw, lub możliwości czy sposobów ich wykonywania, a także we wszelkich innych sprawach związanych z ochroną danych osobowych, prosimy o kontakt: adres e-mail: marketing@autopartner.com; dpo@autopartner.com

9. Podstawę prawną przetwarzania danych osobowych Uczestników stanowi:

a. zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. a) osoba, której dane dotyczą wyraziła zgodę na przetwarzanie swoich danych osobowych w jednym lub większej liczbie określonych celów;

b. zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. c) RODO – przetwarzanie jest niezbędne do wypełnienia obowiązku prawnego ciążącego na administratorze – w szczególności obowiązków wynikających z Ustawy z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych oraz Ustawa z dnia 15 lutego 1992 r. o podatku dochodowym od osób prawnych;

c. zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. f) RODO – przetwarzanie jest niezbędne do celów wynikających z prawnie uzasadnionych interesów realizowanych przez administratora lub przez stronę trzecią, […] – za prawie uzasadniony interes należy uznać prawo Organizatora do realizacji wszelkich działań związanych z organizacją Konkursu oraz zagadnień wynikających z

udzielonych względem Organizatora oświadczeń, a także do dochodzenia lub obrony roszczeń czy zapewnienia bezpieczeństwa informacji, osób lub mienia.

10. Dane osobowe związane z organizacją Konkursu będą przetwarzane przez cały okres jego trwania, a po jego zakończeniu przez okres niezbędny do realizacji wszelkich zobowiązań, lub przedawnienia roszczeń z niego wynikających. Ponadto dane osobowe dotyczące, incydentów związanych z naruszeniem zasad dotyczących ochrony danych osobowych, Regulaminu Konkursu, bezpieczeństwa osób lub mienia lub przepisów prawa, mogą być przetwarzane dłużej – tj. do czasu wyjaśnienia sprawy albo zakończenia odpowiednich postępowań.

11. Dane o których mowa powyżej mogą zostać przekazane następującym podmiotom:

• podmioty którym dane osobowe są udostępniane w ramach realizacji Konkursu.

• podmioty należące do grupy kapitałowej Organizatora – w ramach czynności związanych z prowadzoną działalnością;

• organy lub podmioty upoważnione na podstawie przepisów prawa;

• podmioty którym dane są udostępniane na podstawie zawartych umów dotyczących działalności prowadzonej przez Administratora – w tym. m.in. firmom zapewniającym obsługę IT, kancelariom prawnym, biegłym rewidentom, tłumaczom przysięgłym, filiom franczyzowym itd.

• organy lub podmioty którym dane zostaną udostępnione na podstawie zgody osoby której dane dotyczą.

PRAWA AUTORSKIE

1. Uczestnik ponosi wyłączną odpowiedzialność za naruszenie autorskich praw majątkowych i/lub osobistych praw osób trzecich w związku z przesłaną Organizatorowi w ramach zgłoszenia konkursowego treścią lub materiałem. Uczestnik zobowiązuje się zwrócić Organizatorowi wszelkie koszty, jakie poniósł Organizator w związku z naruszeniem praw lub dóbr osób trzecich na skutek eksploatacji wadliwej – w związku z naruszeniem o którym mowa w zdaniu poprzednim.

2. Dokonanie Zgłoszenia zgodnie z zasadami wskazanymi w Regulaminie równoznaczne jest z udzieleniem Organizatorowi niewyłącznej i nieodpłatnej licencji, z prawem do udzielania sublicencji, na korzystanie z przesłanych i zgłoszonych treści i materiałów bez ograniczeń czasowych i terytorialnych oraz bez możliwości jej wypowiedzenia zgodnie z art. 68 ust. 1 ustawy z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych, w celach związanych z organizacją Konkursu oraz celach marketingowych i promocyjnych poprzez: a. utrwalenie przy wykorzystaniu wszelkich znanych technik na wszelkich znanych nośnikach, co obejmuje w szczególności utrwalenie techniką analogową, cyfrową i optyczną, b. zwielokrotnienie wszelkim znanymi technikami cyfrowymi, analogowymi i optycznymi, c. publikację na nośnikach wielkoformatowych (zewnętrznych i wewnętrznych), d. wielokrotne publiczne wystawienie, e. eksploatację w Internecie, na stronach www, za pośrednictwem łączy telefonicznych lub satelitarnych, przewodowych lub bezprzewodowych, technik cyfrowych lub analogowych, f. publiczne udostępnianie w taki sposób, aby każdy mógł mieć

do niego dostęp w miejscu i w czasie przez siebie wybranym, g. wykorzystywanie ich do tworzenia utworów zależnych, a następnie używania tak powstałych utworów w sposób wskazany w pkt. a) do f) powyżej, i. bez względu na ilość nadań, emisji, czy wytworzonych egzemplarzy. oraz zobowiązaniem się do niewykonywania autorskich praw osobistych do Treści względem Zleceniodawcy, w szczególności wyrażeniem zgody na wykorzystywanie odpowiedzi bez podawania imienia, nazwiska lub pseudonimu twórcy.

3. Uczestnik może zostać wykluczony z Konkursu w każdym czasie w razie stwierdzenia przez Komisję Konkursową, że jego zgłoszenie konkursowe nie spełnia wymogów Regulaminu lub w przypadku zgłoszenia przez osoby trzecie jakichkolwiek roszczeń związanych ze zgłoszeniem. Uprawnienie do wykluczenia Uczestnika obejmuje również prawo do pozbawiania Nagród. W takim przypadku Uczestnik ma prawo złożenia reklamacji zgodnie z Regulaminem.

POSTANOWIENIA KOŃCOWE

1. W sprawach nieuregulowanych niniejszym Regulaminem, zastosowanie mają powszechnie obowiązujące przepisy prawa polskiego, w szczególności Kodeksu Cywilnego.

2. Organizator jest uprawniony do zmiany postanowień niniejszego Regulaminu, o ile nie wpłynie to na pogorszenie warunków uczestnictwa w Konkursie. Dotyczy to w szczególności zmian terminów poszczególnych czynności Konkursowych

3. Wszelkie spory wynikłe organizacji i przeprowadzenia Konkursu będą rozstrzygane przez właściwy sąd powszechny.

Dostawcy

Dołącz do sieci MaXserwis

Warsztaty samochodowe MaXserwis działają jako indywidualne jednostki prawne i finansowe. Każdy serwis samochodowy, który dołączy do sieci MaXserwis może liczyć na wsparcie wielu specjalistów, cykliczne szkolenia, wsparcie działań marketingowych i wiele innych.

 

Formularz Współpraca z MaXserwisem

Aplikacja mobilna MaXserwis

Aplikacja przeznaczona na urządzenia mobilne pracujące w systemie Android oraz iOS.

Użytkownicy naszej aplikacji mają możliwość prowadzenia elektronicznej książeczki serwisowej swojego pojazdu, zawierającej historię napraw wykonywanych w warsztatach sieci MaXserwis, dostępnej także z poziomu komputera wyposażonego w system operacyjny Windows.

Dalsze najważniejsze funkcje aplikacji to:

  • wyszukiwarka warsztatów współpracująca z lokalizacją w systemie GPS,
  • moduł umawiania wizyty w warsztacie zrzeszonym w sieci MaXserwis,
  • funkcja przypomnień o kończącej się ważności badania technicznego i ubezpieczenia w każdym z dodanych przez użytkownika pojazdów,
  • statystyka wprowadzonych wydatków związanych z eksploatacją pojazdu oraz wydatków paliwowych.

Dlaczego warto korzystać z naszej oferty?

Każdy właściciel pojazdu mechanicznego przyzna, że warsztat samochodowy powinien być dobrze wyposażony. Autoserwis, który będzie mógł działać pod szyldem MaXserwis, musi mieć na stanie nowoczesne wyposażenie warsztatowe i sprzęt diagnostyczny, m.in. licencjonowany tester diagnostyczny. Diagnostyka samochodowanajczęściej nie może obyć się bez odpowiedniego sprzętu. Odpowiednie wyposażenie sprawia, że warsztaty działające pod szyldem MaXserwis są w stanie m.in.:

  • naprawić układ hamulcowy i układ wydechowy,
  • wykonać odgrzybianie klimatyzacji,
  • przeprowadzić nabijanie klimatyzacji,
  • rozwiązać problem Diesel.

Wszystkim właścicielom warsztatów zainteresowanych współpracą z nami gwarantujemy niezbędną pomoc, w tym także dostęp do wiedzy ekspertów i liczne szkolenia. Współpraca z nami po prostu się opłaca – jeżeli jesteś zainteresowany prowadzeniem biznesu z nami, zadzwoń lub napisz.