27 października 2017

Nowa promocja – Wyścig o rajd – Promocja zakończona

Nagradzamy klientów zrzeszonych w sieci MaXserwis z największym skumulowanym obrotem na asortymencie Castrol i MaXgear w całym okresie promocji!

Nagrody:
Bilety na 55. Rajd Barbórka
(trybuna VIP na OS Karowa z cateringiem i napojami):

■ miejsca 1-5 – Podwójny bilet,
■ miejsca 6-15 – Pojedynczy bilet.

Okres trwania promocji: 27.10 – 30.11.2017 r.

Zobacz ulotkę


Regulamin:

1. Organizatorem Promocji jest Auto Partner SA z siedzibą w Bieruniu, ul. Ekonomiczna 20, NIP 634-001-10-17.
2. Uczestnikiem promocji może zostać każdy klient Auto Partner SA posiadający unikatowy numer klienta, zrzeszony w sieci warsztatów MaXserwis.
3. Promocja objęta niniejszym regulaminem nie jest „grą losową”, w tym w szczególności „loterią pieniężną”, „loterią promocyjną” ani też „loterią fantową”, których wynik zależy od przypadku (przeprowadzenia losowania) w rozumieniu art. 2 ustawy z dnia 19 listopada 2009 r. o grach hazardowych (Dz.U. 09.201.1540).
4. Obszarem przeprowadzania niniejszej Promocji jest obszar Rzeczypospolitej Polskiej.
5. Warunkiem przystąpienia do Promocji jest akceptacja regulaminu na stronie www.promocje.auto-partner.pl.
6. Asortyment promocyjny – wszystkie dostępne referencje marki Castrol i MaXgear znajdujące się w ofercie Auto Partner SA.
7. Nagrodami w promocji są podwójne i pojedyncze bilety na 55. Rajd Barbórka (trybuna VIP na OS Karowa z cateringiem i napojami), który odbędzie się 2.12.2017 r., przydzielane według rankingu stworzonego na podstawie wartości netto skumulowanych zakupów dokonanych na asortymencie promocyjnym w okresie trwania Promocji:
■ miejsca 1-5 – podwójny bilet,
■ miejsca 6-15 – pojedynczy bilet.
8. Nagrody zostaną wręczone Uczestnikom na podstawie wartości skumulowanego obrotu netto dokonanego na asortymencie promocyjnym, w okresie trwania promocji. Zakup klienta posiadającego więcej niż jeden oddział jest sumowany na podstawie konta płatnika/numeru NIP.
9. Termin obowiązywania Promocji: 27.10.2017 do 30.11.2017 roku.
10. Warunkiem przyznania nagrody w Promocji jest brak przeterminowanych zobowiązań wobec Auto Partner SA. W przypadku Uczestnika posiadającego przeterminowaną płatność wobec Auto Partner SA, Uczestnik ten nie jest brany pod uwagę przy rozstrzyganiu wyników.
11. Wręczenie nagród odbędzie się w terminie do 2 dni od daty zakończenia promocji.
12. Przystępując do Promocji Uczestnik oświadcza, że wyraża zgodę na przetwarzanie danych osobowych w celach marketingowych przez firmę Auto Partner SA, 43-150 Bieruń, ul. Ekonomiczna 20 (zgodnie z ustawą z dnia 29.09.1997 r. o ochronie danych osobowych Dz.U. nr 133 poz. 883).
13. Reklamacje związane z udziałem w Promocji można zgłaszać w terminie 14 dni od daty zakończenia Promocji. Po tym terminie reklamacje nie będą rozpatrywane. O zachowaniu terminu składania reklamacji decyduje data otrzymania reklamacji przez Auto Partner SA.
14. Reklamacje rozpatrywane są w terminie 14 dni od daty jej otrzymania przez Organizatora. Decyzje podjęte przez Organizatora w ramach reklamacji są decyzjami ostatecznymi, bez możliwości złożenia odwołania.
15. W Promocji nie mogą brać udziału pracownicy Auto Partner SA oraz członkowie ich najbliższej rodziny.
16. W związku z ważnymi czynnikami Organizator ma prawo do zmiany zapisów niniejszego regulaminu w czasie trwania Promocji, przy czym Uczestnicy Promocji zostaną o tej zmianie poinformowani poprzez stronę www.maxserwis.com.pl.
17. Aktualny Regulamin dostępny jest w siedzibie Organizatora oraz na stronie www.maxserwis.com.pl.

Aktualności , , , , , ,